Gizlilik Politikası

AYDINLATMA METNİ

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Avrupa Birliği bünyesinde 25 Mayıs 2018 tarihinde oluşturulmuş ve şirketlerin kişisel bilgileri nasıl kullanabileceğini düzenleyen bir yasadır. Eğer Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)’da yaşıyorsanız, GDPR sizlere kişisel verilerinizle ilgili belirli haklar vermektedir. 

Ayrıca Türkiye’de ulusal bir düzenleme olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurum’u ve iştirakleri ve/veya bağlı ortaklıkları (TRT Network) olarak kişisel verilerinize erişim konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.

TRT Network sizlerin gizliliğinize saygı duymakta ve gerek 6698 Sayılı KVKK gerekse diğer yasal düzenlemeler gereği kişisel bilgilerinizin korunması konusunda kendini sorumlu kabul etmektedir.

TRT Network, kişiselleştirilmiş içerik sunmak, son dakika haberlerini yayınlamak, canlı güncellemeler yapmak ve çeşitli dijital platformlarda paralel biçimde hikayeler geliştirmek de dahil olmak üzere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için kişisel veya özel verilerinizi ‘veri sorumlusu’ olarak çeşitli ürün ve hizmetleri aracılığıyla, benimsediği misyon ve temel değerlere bağlı kalarak işleyebilir. Verilerin işlenmesinde, bu verilerin işlenmesi ve saklanması için gerekli güvenlik önlemleri alınır. 6698 Sayılı KVKK ve ilgili yasal mevzuat gereği ‘veri sorumlusu’ olarak verilerinizi aşağıdaki şekillerde işlemekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu”nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde “Kişisel Veriler” kapsamındaki açıklamalara “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” iniz de dahildir.

Kişisel verileriniz, Kurum ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kurum’a ait ve/veya bağlı internet siteleri, sosyal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Kurum ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Sizinle ilgili olarak aşağıdakileri içeren bilgileri alıyor ve saklıyoruz:

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kurum, Kişisel Verilerinizi, hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimizin gelişmesinden sizleri bilgilendirmeye devam etmek, hizmetlerimizi iyileştirmek ve tanıtmak, ticari faaliyetimizi eksiksiz ve titizlikle yürütmek amacıyla toplar ve işler.

KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hüküm ve koşullar altında Kurum, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar dâhil olmak üzere bu öncelikli hedefler için işleyecektir. ;

  1. Kurum altında işlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğine ilişkin bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, yukarıda anlatılan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, bağlı merkez ve/veya birimlerinin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

  1. Veri işleme süresine ilişkin bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Kurum’un tabi olduğu tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

  1. KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Kurum’a başvurarak, kişisel verilerinizin;

haklarına sahipsiniz.

  1. Başvurular, Kurum’a ait web adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’na tıklayarak doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formunun ıslak imzalı bir nüshasını, Kurum adresine kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla Kuruçeşme Mahallesi, Ahmet Adnan Saygun Cd. No:83, 34347 Beşiktaş/İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, Kurum’un kvkk@trt.net.tr elektronik posta adresine göndermek suretiyle veya başvuru amacına yönelik Kurum tarafından geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama olması halinde bu vasıtalar aracılığıyla iletebilirsiniz.

Kurum’a ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

  1. İletişim Bilgileri

 

Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini talep etmeniz durumunda aşağıdaki adrese veya e-posta adresine başvurularınızı gönderebilirsiniz.

Adres: Kuruçeşme Mahallesi, Ahmet Adnan Saygun Cd. No:83, 34347 Beşiktaş/İstanbul

Tel: (0212) 326 30 00/+90 (212) 403 4600

E-mail: kvkk@trt.net.tr